Äänimittaus

Äänimittauksia tehdään laadunvarmistamistuksena tai erilaisina meluselvityksinä. Mittausmenetelmiä on erilaisia eri tarkoitusperiin mm. ilmaääneneristävyys, askelääneneristävyys ja erilaiset melumittaukset.

4,70/5

(602 Arvostelua)


Soita 044 7700 400 Ota yhteyttä

Äänimittaus

Äänimittauksia tehdään laadunvarmistamistuksena tai erilaisina meluselvityksinä. Mittausmenetelmiä on erilaisia eri tarkoitusperiin mm. ilmaääneneristävyys, askelääneneristävyys ja erilaiset melumittaukset.

4,70/5

(602 Arvostelua)


Soita 044 7700 400 Ota yhteyttä

Äänimittaus eli akustiikkamittaus

Hyvä akustiikka edistää hyvinvointia, kommunikaatiota ja suorituskykyä kotona ja työpaikoilla. Äänimittauksia tehdään uudisrakentamisessa ja korjausrakentamisessa laadunvarmistuksena sekä mahdollisten meluongelmien selvittämiseksi.

Ilmaääneneristävyys

Ilmaääneneristävyysmittauksessa selvitetään huonetilojen välisten rakenteiden ääneneristävyys ilmassa kulkevien äänien osalta. Tyypillisesti viereisten huoneiden, asuntojen tai käytävän kesken. Toiseen tilaan asetetaan kaiutin ja sitä mitataan toisesta tilasta. Tuloksena saatava äänitasoeroluku DnT,w (aiemmin R’w dB) kuvaa tilojen välistä ilmaääneneristystä.

Lue lisää: Ilmaääneneristävyys ja äänitasoeroluku

Askelääneneristävyys

Askelääneneristävyysmittauksessa selvitetään yleensä päällekkäisten huonetilojen välinen askelääneneristävyys. Toiseen tilaan (päällimmäiseen) sijoitetaan tarkoitusta varten kehitetty ja standardisoitu askeläänilaite, joka tuottaa pienten vasaroiden avulla koputusääntä lattiaan. Tämä ääni mitataan toisesta tilasta. Tuloksena saatava askeläänitasoluku L’nT,w (aiemmin L’nw dB) kuvaa tilojen välistä askeläänen siirtymistä.

Lue lisää: Askelääneneristävyys ja askeläänitasoluku

Jälkikaiunta-aika

Jälkikaiunta saadaan mitattua tuottamalla kaiuttimesta kovaa melua, joka keskeytetään ja mitataan melun vaimeneminen. Tuloksena saatava jälkikaiunta-aika T kuvastaa tilan kaikuisuutta. Jälkikaiunta-ajan mittauksia tehdään erikseen sekä monen muun äänimittauksen apumittauksena.

Julkisivun ääneneristävyys

Julkisivun ääneneristävyys voidaan mitata eri tavoin. Etenkin uudisrakentamisvaiheessa mitataan usein joko kaiutinta tai liikennemelua hyväksikäyttäen julkisivun ääneneristävyys eli julkisivun melua vaimentava vaikutus, jota verrataan kaavamääräyksiin. Toinen vaihtoehto on mitata suoraan sisämelua esimerkiksi päiväaikaisena mittauksena ja verrata tätä sisämelun vaatimuksiin. Jälkimmäistä menetelmää käytetään enemmän valmiissa kiinteistöissä, mutta myös joskus uudisrakentamisessa. Menetelmät pyrkivät lopulta mittaamaan samaa asiaa, mutta hieman eri tavoin ja siten tuloksissa voi olla pientä eroavaisuutta.

Melumittaus

Melumittauksia tehdään ulkomelumittauksina, laitemelumittauksia, päiväaikaisina tai yöaikaisina mittauksina. Mittaustavan valinta on aina tapauskohtainen, sillä melumittauksista on olemassa erilaisia standardeja ja ohjeita. Jäljempänä on selostettu esimerkkejä erilaisista mittauksista, jotka ovat kuitenkin sukua toisilleen.

Laitemelu

Lai­te­me­lu­mit­taus voi­daan teh­dä eri­lai­sil­le lai­te­me­luil­le. Ulkoalueella mitatessa puhutaan usein ympäristömelusta ja mittaustapa on hieman erilainen (ks. kohta ympäristömelu tai ulkomelu). Mit­taus­ta­pa hie­man vaih­te­lee lait­teen mu­kaan, mut­ta tyy­pil­li­ses­ti it­se mit­taus on koh­ta­lai­sen no­pea ja se teh­dään muu­ta­mis­ta mit­ta­pis­teis­tä huo­ne­ti­las­ta lait­teen ol­les­sa pääl­lä ja pois pääl­tä. Mit­taus voi­daan teh­dä esi­mer­kik­si au­to­tal­lin ovel­le, läm­mi­tys­lait­teil­le, jääh­dy­tys­lait­teil­le tai il­man­vaih­dol­le. Tyy­pil­li­nen mit­taus on esi­mer­kik­si läm­mön­ja­ko­huo­nees­ta vie­rei­seen tai pääl­lä ole­vaan asun­toon tu­le­va me­lu läm­mi­tys­lait­teis­ta. Mit­taus­ta teh­dään laa­dun­var­mis­tuk­se­na eten­kin maa­läm­pö­jär­jes­tel­mien asen­nuk­ses­sa en­sin van­hal­le läm­mi­tys­lait­teis­tol­le ja lo­puk­si uu­del­le maa­läm­pö­jär­jes­tel­mäl­le, jol­loin py­ri­tään osoit­ta­maan, et­tä me­lu­ta­so ei ole hei­ken­ty­nyt re­mon­tin yh­tey­des­sä (li­säk­si voi­daan mi­ta­ta esim. il­maää­ne­ne­ris­tä­vyys suun­nit­te­lua var­ten).

Ympäristömelu tai ulkomelu

Ympäristömelua voidaan mitata esimerkiksi tonttirajalla, tavoitteena yleensä mitata jonkin laitteiston tai teollisuuslaitoksen tuottamaa melua ulkoalueilla (vrt. laitemelu). Tuloksia verrataan yleensä ympäristöluvan tai valtioneuvoston päätöksen vaatimuksiin.

Yöaikainen tai muu jatkuva melu

Yöai­kai­sen me­lun sel­vit­tä­mi­nen edel­lyt­tää pit­kää mit­taus­jak­soa käy­tän­nös­sä ko­ko yön yli. Alustava mittaus voidaan tehdä lyhempänäkin mittauksena. Tar­ve mit­tauk­sel­le tu­lee yleen­sä asuk­kaan ko­ke­mas­ta me­lus­ta nuk­kues­sa. Mit­taus teh­dään yleen­sä lä­hel­tä si­tä koh­taa mis­sä nuk­ku­jan pää oli­si nuk­kues­sa. Sa­mal­la ta­val­la voi­daan mi­ta­ta myös päi­väai­kais­ta me­lua huo­ne­ti­lois­sa. Ää­net kan­tau­tu­vat ti­laan ää­niaal­toi­na, jol­loin tu­lok­set ovat eri­lai­sia eri mit­ta­pis­teis­sä ja tä­män ta­kia mit­taus teh­dään usein sii­tä koh­taa mis­tä mah­dol­li­nen häi­rit­se­vä me­lui­suus on koet­tu.