Salaojien kuvaus ja tarkastus

Sa­lao­jien teh­tä­vä on oh­ja­ta maa­poh­jan poh­ja­ve­si ja imey­ty­vä ve­si pois ra­ken­nuk­sen al­ta ja ym­pä­ril­tä ja si­ten es­tää kos­teu­den nou­se­mi­nen ra­ken­tei­siin. Sa­lao­jien ku­vaa­mi­nen on help­po ta­pa saa­da sel­vil­le nii­den kun­to.

Soita 044 4018 528 Ota yhteyttä

Salaojien kuvaus ja tarkastus

Sa­lao­jien teh­tä­vä on oh­ja­ta maa­poh­jan poh­ja­ve­si ja imey­ty­vä ve­si pois ra­ken­nuk­sen al­ta ja ym­pä­ril­tä ja si­ten es­tää kos­teu­den nou­se­mi­nen ra­ken­tei­siin. Sa­lao­jien ku­vaa­mi­nen on help­po ta­pa saa­da sel­vil­le nii­den kun­to.

Soita 044 4018 528 Ota yhteyttä

Milloin salaojat kannattaa kuvata?

  • Jos havaitaan ongelmia, kuten kosteuden nousua perustuksiin, ulkoseiniin, kantaviin seiniin tai kellariin
  • Kun pihaa ollaan avaamassa tai ollaan avattu muista syistä, sillä tässä yhteydessä mahdollisia vikoja olisi helpompi korjata
  • Salaojien kuvaus on suositeltavaa vähintään 10 vuoden välein
  • Uudet tai uusitut salaojat olisi hyvä aina kuvata laadunvarmistustoimenpiteenä

Mikä on paras vuodenaika kuvata salaojat?

Pa­rhaat het­ket sa­lao­jien ku­vauk­sil­le ovat ke­vät ja syk­sy, jol­loin sa­lao­jis­sa on vet­tä. Täl­löin ku­va­tes­sa pys­tyy tar­kis­ta­maan myös kaa­to­jen toi­mi­vuut­ta. Mui­na­kin ai­koi­na sa­lao­jat voi­daan kui­ten­kin hy­vin ku­va­ta ja saa­daan sel­vil­le esim. mah­dol­li­set tu­kok­set, juu­ra­kon tun­keu­tu­mi­set put­kis­toon tai mah­dol­li­set sor­tu­mat. Uu­dis­koh­teis­sa sa­lao­jat ku­va­taan yleen­sä mah­dol­li­sim­man pian asen­nuk­sen jäl­keen, jot­ta voi­daan vie­lä tar­vit­taes­sa teh­dä kor­jauk­sia en­nen kuin pi­ha on ko­ko­naan val­mis.

Miten salaojat kuvataan?

Ku­vaus teh­dään put­ki- tai vie­mä­ri­ka­me­ral­la tar­kas­tus­kai­vo­jen kaut­ta. Ka­me­ra­pää on kiin­ni sii­hen tar­koi­te­tus­sa kaa­pe­lis­sa, jo­ka syö­te­tään put­kis­toon ja ko­ko ku­vaus tal­len­ne­taan vi­deok­si. Ku­vauk­ses­ta saa ku­val­li­sen ra­por­tin ja myös vi­deot sel­lai­si­naan. Mah­dol­li­set vi­ka­pai­kat voi­daan myös tar­vit­taes­sa pai­kan­taa maan al­ta sii­hen tar­koi­te­tul­la lait­teel­la, jo­ka et­sii ka­me­ra­pään sig­naa­lin avul­la maa­ker­rok­sen lä­pi. Ku­vauk­sen pe­rus­teel­la saat toi­men­pi­de-eh­do­tuk­set.

Me palvelemme sinua!


Yrjö Ahonen
Asiakasvastaava, kiinteistöpalvelut

Ota yhteyttä Soita 0444018528