13.5.2015

Arvot ja periaatteet

Nämä arvot on jokainen Vertialainen allekirjoittanut ja sitoutunut näitä noudattamaan.

Luottamus & rehellisyys

Ylläpidämme ilmapiiriä, jossa jokainen voi sanoa suoraan mitä ajattelee ja jokaisella on myös velvollisuus näin tehdä, ja jossa jokaisen yksilöllisyyttä ja mielipiteitä kunnioitetaan. Virheistä ja mokista ei tuomita, vaan ne rohkaistaan tuomaan esiin. Hyvät ja hyvin menneet asiat sanotaan myös ääneen. Jokainen saa työstään palautetta, jota pyritään antamaan mahdollisimman nopeasti.

Jatkuva kehittyminen

Kannustamme itsensä kehittämiseen niin työelämässä kuin vapaa-ajallakin. Opimme virheistämme. Koulutamme toisiamme säännöllisesti sekä käytämme ulkopuolisia kouluttajia. Työn ohessa kaikilla on oikeus opiskella itseään kiinnostavia asioita.

Itseohjautuvuus

Jokainen vastaa itse omasta työstään ja tuloksistaan. Toimimme siten, että jokainen pääsee mahdollisimman paljon vaikuttamaan työaikoihinsa, työtehtäviinsä ja työskentelytapoihinsa. Mittaamme työn suoritusta saavutettujen tulosten perusteella.

Yhdessä tekeminen

Tuemme ja kannustamme toisiamme. Kuka tahansa saa tarvitessaan tukea tai apua. Toimimme siten, että toimintamme on läpinäkyvää toisillemme. Päätöksenteossa ei toimita yksipuoleisesti, vaan kaikki otetaan mukaan.

Palvelualttius

Käyttäydymme ystävällisesti toisiamme, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kohtaan. Pidämme asiakkaan tietoisena aina siitä, mitä tulee tapahtumaan ja koska. Käsittelemme ongelmatilanteet aina nopeasti. Pyrimme oman työn suorittamisen ohessa aina myös kehittämään asiakkaidemme toimintaa eteenpäin. Teemme sen mitä lupaamme.

Oikein tekeminen

Teemme asiat ensisijassa hyvin ja oikein, emme niin kuin on “aina tehty”. Emme hyväksy vilpillistä toimintaa, vaan toimimme vastuullisesti niin henkilöstöämme, asiakkaitamme kuin viranomaisiakin kohtaan. Jokaisen tutkimuksemme ja raporttimme tulee kestää oikeudellinen tarkastelu.

 

Vertian periaatteet

1.    Työturvallisuus ja vahingottomuus

Työskentelemme turvallisesti siten, että emme aiheuta itsellemme tai muille vaaraa ja käytämme tarvittavia suojavarusteita. Vältämme aineellisia vahinkoja työmaalla ja olemme valppaita sekä selvitämme epävarmat tilanteet ennen työn jatkamista.

2.    Mittaustulosten luotettavuus

Varmistamme tulosten luotettavuuden oikeilla mittaustavoilla. Lähtökohtana on kattava tutkimus rakenteen todellisesta tilanteesta eikä vain valikoitujen tulosten esittäminen. Näin edesautamme turvallista asumista tuleville asukkaille.

3.    Autamme asiakasta onnistumaan

Kerromme tulosten lisäksi mittaukseen vaikuttavista olosuhteista, ilmiöistä ja annamme toimenpidesuosituksia. Tavoitteemme on projektin onnistuminen. Ohjaamme asiakasta oppimaan ja lisäämme heidän tietotaitoaan.