Toimitusehdot yksityisasiakkaille ja taloyhtiöille

Yleistä

Vertia Oy takaa toimittamiensa palveluiden laadun ja henkilöstönsä ammattitaidon. Vertia voi käyttää palveluidensa toimittamisessa myös yhteistyökumppaneita. Olemme vastuussa yhteistyökumppaneiden työn laadusta samoin perustein kuin oman henkilöstömme työstä.

Työaika

Työaika on pääsääntöisesti arkipäivisin klo 8:00 – 16:00. Ilta-, yö- ja viikonlopputyöstä veloitetaan hinnaston mukainen lisämaksu. Maksua ei kuitenkaan veloiteta, jos työ venyy Vertiasta johtuvasta syystä.

Mitattavan rakennuksen valmius

Ti­laa­ja vas­taa sii­tä, et­tä koh­tees­sa on tur­val­li­nen pää­sy tar­vit­ta­viin ti­loi­hin. Ti­laa­ja vas­taa myös muil­ta osin, et­tä koh­teen val­mius on riit­tä­vä pal­ve­lui­dem­me to­teut­ta­mis­ta var­ten.

Tii­veys­mit­tauk­sis­sa ja läm­pö­ku­vauk­sis­sa ti­laa­ja vas­taa sii­tä, et­tä mi­tat­ta­va ra­ken­nus on mit­taus­kun­nos­sa so­vit­tu­na mit­tau­sai­ka­na ti­laa­jal­le toi­mi­te­tun tar­kis­tus­lis­tan avul­la.

Kos­teus­mit­tauk­sis­sa ti­laa­ja vas­taa sii­tä, et­tä näyt­tee­not­to­pai­kat ovat tur­val­li­sia ei­kä nii­den al­la kul­je esi­mer­kik­si lat­tia­läm­mi­tys­put­kia. Lattialämmitysputket voidaan tarvittaessa paikantaa hinnaston mukaisella lisähinnalla. Ver­tia ei ole kor­vaus­vel­vol­li­nen, mi­kä­li mit­taa­ja on po­ran­nut tai pii­kan­nut ti­laa­jan osoit­ta­maan paik­kaan ja tä­män seu­rauk­se­na rik­ko­nut esi­mer­kik­si lat­tia­läm­mi­tys­put­ken.

Mi­kä­li ti­laa­ja huo­maa puut­tei­ta en­nen mit­taus­ta, tu­lee niis­tä il­moit­taa mit­taus­ta edel­tä­vä­nä ar­ki­päi­vä­nä klo 16 men­nes­sä ja so­pia uu­si ai­ka. Mi­kä­li koh­det­ta ei voi mi­ta­ta ja mit­taa­ja on saa­pu­nut pai­kal­le, ve­loi­te­taan ti­laa­jal­ta voi­mas­sa ole­van hin­nas­ton mu­kai­nen kes­key­ty­neen mit­tauk­sen hin­ta.

Tuntihinnoitellut palvelut

Laskutettava työaika alkaa, kun mittaaja aloittaa valmistelut kyseistä työtä varten. Valmisteluihin kuuluu tarvikkeiden hankinta varastolta tai tarvittaessa tukusta. Työaika päättyy vasta, kun työ on suoritettu ja mittaaja on viimeistellyt laskutusvalmiuden. Myös raportointiin kuluva aika sekä matkat toimistolta kohteeseen ja takaisin on laskutettavaa työaikaa. On huomioitava, että laskutettavaan työaikaan voi sisältyä myös muita tehtäviä kuten kaluston puhdistusta, tarvikehankintoja ja työn selvittelyä, jotka eivät välttämättä tapahdu varsinaisella työkohteella.

Työaika laskutetaan kokonaistunteina ja laskutus tapahtuu alkavalta tunnilta. Laskutus alkaa tunnin veloituksella jokaiselta päivältä ja jokaiselta mittaajalta erikseen. Jos työ joudutaan keskeyttämään esimerkiksi odottamattomien tilanteiden vuoksi, sitä veloitetaan siihen asti, kunnes työ keskeytetään.

Korvausvastuut

Ver­tian ja Ti­laa­jan kor­vaus­vas­tuu ra­joit­tuu to­dis­tet­ta­vien vä­lit­tö­mien va­hin­ko­jen ja ku­lu­jen kor­vaa­mi­seen. Kum­pi­kaan osa­puo­li ei ole vas­tuus­sa vä­lil­lis­ten va­hin­ko­jen kor­vaa­mi­ses­ta.

Ver­tian ja Ti­laa­jan vas­tuu­vel­voi­te on kui­ten­kin ai­na enin­tään Ver­tian ky­sei­sen työn ar­von­li­sä­ve­rot­to­man las­ku­tuk­sen suu­rui­nen, el­lei asias­ta ole en­na­kol­ta toi­sin kir­jal­li­ses­ti so­vit­tu.

Palveluissa, joissa kohteeseen jätetään laitteita pidemmäksi aikaa (esimerkiksi lämpötilan tai paine-eron loggeroinnissa tai vesivahinkojen kuivauksissa), mikäli laitteet häviävät tai menevät rikki Vertiasta tai laitteesta itsestään riippumattomasta syystä, on tilaaja velvollinen korvaamaan uuden, korvaavan laitteen hankintakustannukset sekä uuden laitteen asennuksesta aiheutuvat kustannukset.

Pal­ve­luun liit­ty­vä kor­vaus­vaa­ti­mus on esi­tet­tä­vä vii­vy­tyk­set­tä kir­jal­li­ses­ti Ver­tial­le, kun Ti­laa­ja on ha­vain­nut puut­teen tai vir­heen jo­hon va­hin­gon­kor­vaus­vaa­ti­mus pe­rus­tuu, mut­ta vii­meis­tään kol­men­kym­me­nen (30) päi­vän ku­lues­sa sii­tä, kun pal­ve­lu tai sii­hen liit­ty­vä ai­neis­to on toi­mi­tet­tu Ti­laa­jal­le.

Maksuehdot

Maksuehdot ovat 14 päivää laskun päiväyksestä, ja viivästyksestä aiheutuvat kulut ovat asiakkaan vastuulla.

Tulosten tilastointi

Pidätämme oikeuden käyttää mittauksia ja tuloksia tilastollisessa analyysissä ja kehitystyössä, kunnioittaen asiakkaidemme yksityisyyttä ja voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.