Toimitusehdot yksityisasiakkaille

Mitattavan rakennuksen valmius

Tilaaja vastaa siitä, että kohteessa on turvallinen pääsy tarvittaviin tiloihin. Kuljetamme mukanamme muutaman metrin korkuisia tikkaita sekä tarvittaessa valjaita. Tilaaja vastaa myös muilta osin, että kohteen valmius on riittävä palveluidemme toteuttamista varten.

Tiiveysmittauksissa ja lämpökuvauksissa tilaaja vastaa siitä, että mitattava rakennus on mittauskunnossa sovittuna mittausaikana tilaajalle toimitetun tarkistuslistan avulla.

Kosteusmittauksissa tilaaja vastaa siitä, että näytteenottopaikat ovat turvallisia eikä niiden alla kulje esimerkiksi lattialämmitysputkia. Vertia ei ole korvausvelvollinen, mikäli mittaaja on porannut tai piikannut tilaajan osoittamaan paikkaan ja tämän seurauksena rikkonut esimerkiksi lattialämmitysputken.

Mikäli tilaaja huomaa puutteita ennen mittausta, tulee niistä ilmoittaa mittausta edeltävänä arkipäivänä klo 16 mennessä ja sopia uusi aika. Mikäli kohdetta ei voi mitata ja mittaaja on saapunut paikalle, veloitetaan tilaajalta voimassa olevan hinnaston mukainen keskeytyneen mittauksen hinta.

Korvausvastuut

Vertian ja Tilaajan korvausvastuu rajoittuu todistettavien välittömien vahinkojen ja kulujen korvaamiseen. Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa välillisten vahinkojen korvaamisesta.

Vertian ja Tilaajan vastuuvelvoite on kuitenkin aina enintään Vertian kyseisen työn arvonlisäverottoman laskutuksen suuruinen, ellei asiasta ole ennakolta toisin kirjallisesti sovittu.

Palveluun liittyvä korvausvaatimus on esitettävä viivytyksettä kirjallisesti Vertialle, kun Tilaaja on havainnut puutteen tai virheen johon vahingonkorvausvaatimus perustuu, mutta viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun palvelu tai siihen liittyvä aineisto on toimitettu Tilaajalle.

Tulosten tilastointi

Ver­tial­la on oi­keus käyt­tää koh­teis­sa mit­taa­miaan tu­lok­sia ti­las­tol­li­siin tar­koi­tuk­siin.