Sopimusehdot yritysasiakkaille

Kaikissa palveluissa sovelletaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013. Olosuhdeseurantapalvelussa noudatetaan lisäksi Vertian olosuhdeseurantapalvelun toimitusehtoja.

Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja sovelletaan myös kuivauksessa, kuivausasennuksissa, olosuhdeseurannassa, tiivistämisessä ja kaikissa muissa töissämme alla mainituin tarkennuksin ja poikkeuksin.

Vertian ja Tilaajan korvausvastuu rajoittuu todistettavien välittömien arvonlisäverottomien vahinkojen ja kulujen korvaamiseen. Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa välillisten vahinkojen korvaamisesta.

Vertian ja Tilaajan vastuuvelvoite on kuitenkin aina enintään Vertian kyseisen projektin arvonlisäverottoman laskutuksen  suuruinen, ellei asiasta ole ennakolta toisin kirjallisesti sovittu.

Tilaaja vastaa siitä, että kohteessa on turvallinen pääsy tarvittaviin tiloihin. Tilaaja vastaa myös muilta osin, että kohteen valmius on riittävä palveluidemme toteuttamista varten.

Pi­dä­täm­me oi­keu­den käyt­tää mit­tauk­sia ja tu­lok­sia ti­las­tol­li­ses­sa ana­lyy­sis­sä ja ke­hi­tys­työs­sä, kun­nioit­taen asiak­kai­dem­me yk­si­tyi­syyt­tä ja voi­mas­sa ole­vaa tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­töä.

Palveluun liittyvä korvausvaatimus on esitettävä viivytyksettä kirjallisesti Vertialle, kun Tilaaja on havainnut puutteen tai virheen johon vahingonkorvausvaatimus perustuu, mutta viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun palvelu tai siihen liittyvä aineisto on toimitettu Tilaajalle.